Share Your Content

เผยแพร่คอนเทนต์กับ SLICe

STEP 1
สร้างสรรค์

1

เปิดรับความประสงค์การจัดทำสื่อสร้างสรรค์ใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงสื่อเดิมให้พร้อมแก่การเผยแพร่

STEP 2
แนะนำ

2

จัดทำคู่มือหรือคลิปอธิบายและแนะนำวิธีการใช้งานพร้อมความรู้ประกอบ

STEP 3
ควบคุม

3

ควบคุมคุณภาพโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและกำกับดูแลคุณภาพของสื่อให้ได้ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสากล

Share your knowledge with us.