ทำความรู้จัก SLICe

ศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Science Learning and Innovation Centre
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งมอบคุณค่าทรัพยากรการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่มีมาตรฐานสู่สังคม

ศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม Science Learning and Innovation Centre จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งมอบคุณค่าทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่มีมาตรฐานสู่สังคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น 1 ใน 5 ของอาเซียนด้านการวิจัยในปี 2570 โดยมีพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการที่ถูกต้องทันสมัยสู่สังคม โดยกำหนดไว้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของการเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เป็นเลิศของภาคใต้และอาเซียน

จึงเป็นเหตุริเริ่มในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (SLICe) เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สร้างสรรค์ทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่ให้เกิดการนำองค์ความรู้และผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อวงการการศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์

ส่งเสริม

ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้บุคลากรและนักศึกษา สร้างสรรค์ทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเผยแพร่ผลงานได้

สนับสนุน

สนับสนุนการผลิต ประเมินคุณภาพ และรับรองมาตรฐานของทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์

ถ่ายทอด

ถ่ายทอดทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์สู่สังคม